Quản Lý Xung Đột

Quản Lý Xung Đột

Phát video

30 phút

Trong bài học này, bạn sẽ học về: Định nghĩa về xung đột, nguyên nhân gây ra xung đột, kết quả của xung đột và lợi ích của công việc giải quyết. 5 Phương pháp giải quyết xung đột theo mô hình của TKI - Thomas Kilmann Instrument