Developing a competency Framework

Developing a competency Framework

Phát video

16 phút

Hướng dẫn về cách phát triển khung năng lực của mọi nhân tài trong tổ chức của bạn.

Trong khóa học này, Didier Joomun sẽ dạy bạn tạo ra một hệ thống quản lý nhân tài tốt hơn trong tổ chức của bạn.

Bắt đầu nào!