Critical Thinking to Awareness

Critical Thinking to Awareness

Phát video

65 phút

Chúng tôi có đủ kiến thức và kinh nghiệm trước đây của mình. Cách chúng ta nhận thức thế giới dựa trên lăng kính mà chúng ta xử lý nó.

Chúng ta cũng sẽ làm điều này với những hành vi đã học được - thường là từ khi chúng ta còn nhỏ cho đến những năm đang phát triển.

Chính khi chúng ta nhìn những hành vi đã học này qua lăng kính phản biện, và cho phép bản thân thử thách tư duy và giả định của mình, chúng ta mới có được sự rõ ràng. Đạt được sự rõ ràng cho phép chúng tôi đưa ra lựa chọn.

Trong khóa học này, Huấn luyện viên điều hành Megan Keach sẽ dạy bạn cách xây dựng nhận thức quan trọng và nâng cao khả năng tạo ra sự thay đổi trong cuộc sống của bạn.

Bắt đầu nào!